معرفی معاونت

 

نام و نام خانوادگی :دکتر ابراهیم گیوکی

شماره تماس :46337801-086

شماره تماس داخلی :1080

پست الکترونیکی:    egivaki_1352@yahoo.com

 

 

                               رزومه فایل پیوست

 


لینک دانلود فایل