معرفی مسؤول

 

رزومه وسوابق :

آقای غلامرضا اکبری مسئول صندوق رفاه دانشجوئی:

مدیر مالی واحد تا سال 1384

مسئول صندوق رفاه دانشجوئی از سال 1385 الی 1388

معاونت اداری ومالی واحد از سال 1388 الی 1392

مسئول صندوق رفاه واحد از سال 1392 تاکنون

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی