معرفی مدیر

آقای مهندس حمیدرضا شهبازی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مکانیک

شماره تماس داخلی=1082