آگهی های مزایدات و مناقصات

عنوان مناقصه / مزایده شرایط عمومی شرایط اختصاصی تاریخ شروع تاریخ پایان اعلام نتیجه توضیحات

**جدید**

مناقصه 

خرید تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی

 دریافت فایل      شرایط        عمومی 

 

 فهرست تجهیزات      مورد نیاز در      مرکز مهارتهای   بالینی

 

1398/01/21 1398/02/04