مسئول تدارکات

آقای حمید رضا اتوت

مدرک تحصیلی :دانشجو رشته حسابداری

شماره تماس داخلی :1083