کارشناس تاسیسات

کارشناس تاسیسات        مهندس مسعود هداوند                  داخلی 1102

کاردان تاسیسات برقی   مهندس ابوالفضل سیه پوش            داخلی 1102

تکنسین تاسیسات          آقای محمد رضا جمشیدی              داخلی 1101